مرکز طب کار سلامت سام پارس
شنبه تا چهارشنبه: ۱۶-۸ و پنج شنبه: ۱۲-۸ جمعه ها: تعطیل
تلفکس: ۸۸۹۱۴۸۸۷-۰۲۱

آخرین مطالب آموزشی

خوش آمد

به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
به سایت طب کار سلامت سام پارس خوش آمدید
روزها و ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ۱۶-۸ و پنجشنبه ۱۲-۸
Title Image

غربالگری کرونا

غربالگری کرونا و تشخیص کرونا

غربالگری کرونا

غربالگری کرونا که یکی از خدمات مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس می باشد باید برمبنای ازمایشهایی باشد که اولا ارزان وسریع باشند و درثانی حساسیت بالایی در مراحل اولیه بیماری که دوران کمون نامیده میشود داشته باشند. به همین منظوربرای تشخیص کرونا علاوه بربررسی دمای بدن باترمومتر وپالس اکسیمتری جهت تعیین درصد اشباع اکسیژن خون، از تعیین بیومارکرهای التهابی شامل CRP/ESR/LDH/Ferritine وشمارش گلبول های سفیدخون یاCBC استفاده میشود.

تشخیص قطعی کرونا با غربالگری کرونا

البته برای تشخیص کرونا به صورت قطعی  باید علاوه براخذ شرح حال ومعاینه بالینی ازتست های PCR و CT Scan ریه کمک میگیریم.

درمورد تست های آنتی بادی IgGوIgM ، جهت غربالگری کرونا بکارنمی روند فقط جهت  مطالعات اپیدمیولوژیک ازجهت امارمصونیت نسبی جامعه پس ازشیوع کرونا باید همراه با نتیجه تست PCR تفسیرشوند.

تشخیص کرونا

به طور کلی غربالگری کرونا و تشخیص کرونا مبتنی بر موارد زیر می باشد:

شرح حال بیمار، شامل زمان شروع علائم، چگونگی بروزعلائم واحیانا داشتن تماس مشکوک با بیمارکرونا، مسافرت به مناطق آلوده

معاینه بالینی جهت تشخیص کرونا شامل بررسی وجود تب، میزان درصد اکسیژن خون، بررسی سیستم ها وارگان های درگیر ‌و بررسی وضعیت بیمارازجهت نیازبه بستری می باشد.

تستهای ازمایشگاهی

  • مارکرهای التهابی درخون ؛ Ferritin,CRP,LDH ALT,AST
  • شمارش سلولهای خونی،  CBC و رسوب گلبولی  ESR
  • در غربالگری کرونا تست PCR یا همان نمونه برداری از ترشحات حلق و نازوفارنکس باسواپ  و از برنش ها بابرنکوسکوپی(BAL)   میباشد که جهت یافتن کمی ویروس وبررسی RNA به شیوه کیفی میباشد
  • در تشخیص کرونا بررسی عیار پادتن های ضد ویروس کرونا درخون بیمار با کمک روش الایزا و روشهای دیگرشامل IgM و IgG می گردد
  • بررسی های پرتونگاری بافت ریه با کمک سی تی اسکن HRCT و گرافی قفسه سینه CXR میباشد که سی تی اسکن روش دقیق تری نسبت به CXR می باشد
سی تی اسکن ریه در غربالگری کرونا

جواب آزمایش کرونا

نکته‌ مهم اینکه در غربالگری کرونا هرکدام از این تست ها مثبت و منفی کاذب دارند و تفسیراین تستها تنها با تطابق برشرح حال ومعاینه بالینی توسط پزشک میتواند مفید و تشخیص دهنده باشد. در جریان کرونا معمولا مارکرهای التهابی افزایش قابل توجهی دارند.

در شمارش سلول های گلبول سفید، میزان و نسبت نوترفیل ها به لنفوسیت ها افزایش بالایی حتی گاهی بیش از ۳برابرپیدا میکند. پادتن های ضد ویروس بترتیب ابتدا IgM و سپس IgG افزایش می یابد والبته بعد ازمدتی افت میکند.

در سی تی اسکن جهت غربالگری کرونا تظاهرات رادیولوژیک بمانند ریه با ظاهر شیشه مات و با کدورت های منتشرمحیطی بدون افیوژن پلورال را داریم که نسبتا نمای اختصاصی این بیماری است. تستهای سی تی اسکن و مارکرهای التهابی و شمارش گلبولی ظرف ۱ساعت اماده میگردند منتها تستهای PCR  و IgM وIgG  حداقل دو روزطول میکشد البته جدیدا روشهای جدیدی دردنیا طراحی شده که درکشورمان تاکنون وارد نشده است.

جهت غربالگری کرونا و تشخیص همانطورکه قبلا اشاره شد برمبنای قضاوت و تصمیم پزشک براساس شرح حال، معاینه فیزیکی بیمارو نتایج تستهای ازمایشگاهی ورادیولوژی است.

برای انجام تست کرونا در منزل در ایام همه گیری کرونا با ما تماس بگیرید. این خدمت با هماهنگی مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس انجام می گردد.

تماس بگیرید
instagram
sms
whatsapp
telegram
map
phone
waze